Psykologigymnasiet - Stockholm


Elevhälsan


Enligt skollagen ska Elevhälsan främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande (2010:800, kap 2:25§). Det hälsofrämjande arbetet syftar till att främja hälsan hos alla elever och stimulera lärandet. Det förebyggande arbetet innebär att tidigt identifiera olika riskfaktorer som medför ohälsa samt att identifiera behov av stöd. All personal i skolan har ansvar för elevhälsan. Arbetet sker i samverkan med elev, pedagoger, Elevhälsan, vårdnadshavare och övriga personalgrupper.


Psykologigymnasiets Elevhälsa består av rektor som har det yttersta ansvaret, och fattar beslut, specialpedagog, skolläkare och kurator. Vid behov kommer Elevhälsan att ta kontakt med externa resurser som till exempel BUP, polis, socialtjänsten för att säkerställa att eleven får det stöd och hjälp som vi inte kan tillhandahålla. För kontakt:


skolkurator@psykologigymnasiet.se

skollakare@psykologigymnasiet.se

specialpedagog@psykologigymnasiet.se

rektor@psykologigymnasiet.se

skolskoterska@psykologigymnasiet.se


Syfte med elevhälsoarbetet


Syftet med elevhälsoarbetet som ansvaras av Elevhälsan är att skapa goda miljöer för elevens lärande, utveckling och hälsa så att hen kan utvecklas optimalt. Elevens hälsa har stor betydelse för hens skolprestationer. Därför kommer vi att arbeta systematiskt med att skapa ett gott skolklimat och positiva miljöer för lärande och utveckling. Med detta som utgångspunkt kommer det att ske ett tätt samarbete mellan Elevhälsan och personalen på skolan. Detta samarbete kommer att ske genom samtal, konsultation och handledning från Elevhälsan. All personal på skolan har ett ansvar att uppmärksamma elever med särskilda behov.

 

Elevhälsan kommer att arbeta systematiskt i förebyggande syfte bland annat genom att synas och finnas i elevens vardag. Bemötande, förväntningar och förhållningssätt är viktigare aspekter vad det gäller elevers prestationer och motivation. I ett främjande syfte kommer således Psykologigymnasiet att medvetet arbeta kring elevers självkänsla och självförtroende. I detta arbete ingår självklart att skapa goda relationer mellan elev-personal som bygger på samspel och respekt.

 

Auskultation är något vi kommer att arbeta systematiskt med. Specialpedagog och rektor kommer ofta att delta på lektioner för en tidig kartläggning över var behoven finns så att det kan göras insatser i tidigt skede. Kartläggningen innefattar att uppmärksamma och utreda orsaker till inlärningssvårigheter samt utreda orsaker till ohälsa. Vidare innefattar arbetet att kartlägga hinder i lärmiljön och bidra med åtgärder och anpassning för eleven med behov av särskild stöd.

 

Arbetet med Elevhälsan kommer att ske på olika nivåer inom verksamheten med målet att alla elever ska uppnå de nationella målen och ha en god hälsa. All personal ska arbeta medvetet för att stärka elevens kunskaps- och sociala utveckling.

 

Så snart det uppmärksammas att en elev kan vara i behov av särskild stöd eller riskerar att inte uppnår målen i ett ämne kommer det att göras en pedagogisk kartläggning. Kartläggningen leder till slutsatser om tänkbara orsaker och behov, och ska leda till upprättandet av ett åtgärdsprogram med konkreta åtgärder och insatser.  PK är grunden för ÅP.

 

Alla pedagoger försöker anpassa undervisningen så långt det är möjligt på gruppnivå istället för på individnivå. Detta för att mer effektivt nå alla elever i klassrummet. För vissa elever kommer inte detta att räcka. För dessa elever görs omedelbart en pedagogisk kartläggning för att sedan upprättat ett åtgärdsprogram.

 

All personal är förtrogna med hur elevärenden ska nå elevhälsan som sammanträffas varje vecka på ett så kallat Elevkonferens. Det finns en dagordning som Elevansvarig/rektor är ansvarig för. Mötet sammanställer och beslutar vilka åtgärder som ska göras med ansvarsområden och tidsplaner för uppföljning och genomförande.

 

  

Ansvarsfördelning i arbetet med elevhälsan

 

Mentors roll

 

 • Mentor är elevens viktigaste kontakt och ansvarar för det dagliga elevhälsoarbetet och samarbetet med hemmet.

 • Mentor kallar till ett Välkommen-möte redan den första veckan.

 • I uppdraget ingår även att följa upp och dokumentera elevens utveckling bland annat på SchoolSoft.

 • Minst en gång varje termin erbjuda eleven och vårdnadshavarna ett utvecklingssamtal.

 • Mentor kontrollerar elevens frånvaro och rapporterar hemmet vid behov enligt skollagen och Psykologigymnasiets policy kring ogiltig frånvaro.

 • Mentor ansvarar för att sammanställa pedagogisk utredning av elev efter beslut från Elevhälsan.  

 • Mentor och specialpedagog ansvarar för att åtgärdsprogram upprättas i samarbete med ämneslärare och följs upp.  

 • Mentor anmäler ärenden till Elevhälsan.

 • Mentor ansvarar för att förmedla information till hemmet och vid allvarliga händelser samråda med rektor.

Rektors roll

 • Rektor har det övergripande ansvaret för elevhälsoarbetet och ska samordna personalens insatser samt se till att erforderliga resurser finns för att eleven ska få den skolgång den har rätt till.  

 • Rektor fattar beslut om särskilt stöd, anpassad studiegång och särskild undervisningsgrupp.  

 • Rektor fattar beslut om att åtgärdsprogram ska upprättas.  

 • Rektor har vid behov samtal med elever och vårdnadshavare vid studiesvårigheter samt svårigheter att följa skolans regler och värdegrund.  

 • Rektor samordnar insatser för elever med särskilda behov tillsammans med Elevhälsan.

 • Rektor ansvarar för att arbetet i Elevhälsan leds och utvecklas.

 

Kurators roll

 • Kurators insatser är av varierande karaktär som riktar sig till elever eller grupper av elever.

 • Vid behov sker arbetet i klasser.  

 • Kurator har individuella kontakter med elever och vårdnadshavare.

 

 

Skolsköterskans och skolläkarens roll

 • ansvarar för hälsofrågor.

 • har till uppgift att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa samt verka för sunda levnadsvanor.

 • ska erbjuda varje elev hälsoundersökningar, hälsosamtal, rådgivning.

 

Specialpedagogens roll

 • Specialpedagogen ansvarar för sammanställning av elever i behov av särskilt stöd.  

 • Specialpedagogen handleder lärare/mentorer vid planering av undervisning, utredningar och upprättande av åtgärdsprogram.  

 • Specialpedagogen deltar i överlämnade av elever i behov av särskilt stöd samt ansvarar för att föra minnesanteckningar och att sammanställa dessa.   

 • Specialpedagogen är närvarande under lektionerna där stöd behövs.

 

 

Pedagogisk kartläggning och åtgärdsprogram


Så snart det uppmärksammas att en elev kan vara i behov av särskild stöd eller riskerar att inte uppnå målen i ett ämne görs en pedagogisk kartläggning. Kartläggningen genomförs av pedagoger tillsammans med Elevhälsan och har som syfte att tydliggöra elevens lärsituationer.


Kartläggningen belyser både bra och bristfällig lärsituationer. I kartläggningen är det av stor betydelse att även lyfta fram vad som fungerar bra för eleven eftersom detta kan ge ledtrådar till lämpliga åtgärder för att komma till rätta med elevens svårigheter. Kartläggningen leder till slutsatser om tänkbara orsaker och behov och ska leda till upprättandet av ett åtgärdsprogram med konkreta åtgärder och insatser.

Denna pedagogiska kartläggning är grunden för det åtgärdsprogram som ska upprättas av elev, vårdnadshavare, undervisande lärare, mentor och en representant från Elevhälsan. Ett åtgärdsprogram grundar sig på en pedagogiska kartläggningen av en elevs behov av särskilt stöd.


Åtgärdsprogrammet är ett dokument som kortfattat beskriver elevens behov och sedan beskriver vilka åtgärder som ska vidtas, vem som ansvarar för dem och hur/när de ska följas upp och utvärderas. Fokus ska ligga på de åtgärder skolan kan erbjuda för att ge eleven det stöd han/hon behöver. Vårdnadshavare ska ges möjlighet att yttra sig och kan i många fall sitta inne med bra och viktig information. Åtgärdsprogram beslutas av rektor.

 
webutveckling av peppmedia.se   RensaVinden