Psykologigymnasiet - Stockholm

Våra program:


1. Nationellt Samhällsvetenskapsprogram - beteende med kriminologiprofil

På Psykologigymnasiet läser eleven den nationella varianten av Samhällsvetenskapsprogrammet med beteendeinriktning.  Som elev hos oss tycker du om att studera och gillar att läsa traditionellt men du är även beredd på att lära dig på ett nytt sätt genom värderingsövningar, drama och olika typer av rollspel, ex: rättegångsspel. Du läser ämnet psykologi under samtliga tre år hos oss och du får även läsa ämnen som exempelvis kriminologi, sociologi, filosofi och ledarskap. Programmet innefattar som sig bör de åtta gymnasiegemensamma ämnena, 1150 poäng. Därutöver tillkommer karaktärs- och inriktningsämnena på 750 poäng. Till sist kommer programfördjupningsämnen och individuellt val på totalt  600 poäng.  I dessa ingår kursen Gymnasiearbete på 100 poäng. Läs mer under Poängplaner.


2. Särskild variant Samhällsvetenskapsprogram - beteende och teater

På Psykologigymnasiet läser eleven en Särskild variant av Samhällsvetenskapsprogrammet med beteende- och teaterinriktning.  Som elev hos oss tycker du om att studera och gillar att läsa traditionellt. Dessutom vill du utveckla din personlighet genom att läsa ämnet scenisk gestaltning under dina tre år på gymnasiet. I ämnet tränas du i drama, improvisation, jobba med en föreställning och manus samt mycket annat. Det som skiljer detta program från den nationella varianten är att eleven här läser Scenisk gestaltning under samtliga 3 år på skolan istället för tre andra kurser. Läs mer under Poängplaner. Du kan kombinera teaterinriktningen med kriminologikursen.


3. Nationellt Samhällsvetenskapsprogram - samhällsvetenskap, internationell profil

På Psykologigymnasiet läser eleven den nationella varianten av Samhällsvetenskapsprogrammet med samhällsinriktning.  Dina studier i samhällsvetenskap ger dig kunskaper inom en rad områden: svensk inrikes- och utrikespolitik, samhällsekonomi, lag och rätt, mänskliga rättigheter och mycket mer. Du läser även kursen internationella relationer som ger dig en global förståelse. Programmet innefattar som sig bör de åtta gymnasiegemensamma ämnena, 1150 poäng. Därutöver tillkommer karaktärs- och inriktningsämnena på 750 poäng. Till sist kommer programfördjupningsämnen och individuellt val på totalt  600 poäng.  I dessa ingår kursen Gymnasiearbete på 100 poäng.  Läs mer under Poängplaner.

4. Nationellt Ekonomiprogram - juridik med kriminologiprofil

På Psykologigymnasiet läser eleven den nationella varianten av Ekonomiprogrammet med juridikinriktning.  Juridik är en teknik för att hantera mänskliga relationer och samvaro då människor har motstridiga intressen som de behöver hjälp att lösa. Du läser ämnen som affärsjuridik och privatjuridik men även psykologi, sociologi och kriminologi.Programmet innefattar de gymnasiegemensamma ämnena, 1250 poäng. Därutöver tillkommer karaktärs- och inriktningsämnena på 650 poäng. Till sist kommer programfördjupningsämnen och individuellt val på totalt  600 poäng.  I dessa ingår även kursen Gymnasiearbete på 100 poäng. Läs mer under Poängplaner.


Du får högskolebehörighet under dina tre år hos oss!

Garanterad undervisningstid för eleven 2180 timmar/3 år:

1 år = 2180/3 = 727 timmar
17 veckor x 2 terminer = 34 veckor
727h/34v = 21,5 timme/5 dagar = 4,5 timme per dagSkolan skall ansvara för att eleverna vid fullföljd utbildning
 • har utvecklat ett intresse för samhällsvetenskapliga frågeställningar och kan söka, tolka och analysera information samt formulera och lösa problem   med hjälp av samhällsvetenskapliga metoder, 
 • kan tillämpa ett humanistiskt och samhällsvetenskapligt arbetssätt vad avser problemlösningsmetodik, modelltänkande, textkritik och teorikonstruktion, 
 • kan utnyttja begrepp och teoretiska modeller i sitt tänkande och inser betydelsen av successiv revidering och utveckling av modeller och begrepp, 
 • kan anlägga ett historiskt perspektiv på företeelser och skeenden i samhället, 
 • har kännedom om det mångkulturella samhället och den ökande internationaliseringen i världen och följderna av dessa processer för   samhällsutvecklingen i olika länder och kontinenter, 
 • kan använda informationsteknik på ett sätt som stärker förståelse, begreppsutveckling och kommunikation samt har kunskaper om 
 • informationsteknikens möjligheter och problem, 
 • kan kommunicera sina kunskaper och erfarenheter i tal och skrift samt har tillägnat sig insikter om språket som en väg till lärande och begreppsutveckling, 
 • kan använda engelska på ett funktionellt sätt i tal och skrift inom psykologi och det samhällsvetenskapliga området och i andra sammanhang, 
 • har fördjupade kunskaper om miljö- och resursfrågor och om samspelet mellan miljö, teknik, politik, ekonomi och etik i detta sammanhang, 
 • har kunskaper om faktorer som påverkar den psykiska hälsan och har kännedom om hur olika psykologiska fenomen uppkommer för att kunna verka för en god psykosocial miljö,
 • har förmågan att applicera olika förklaringsmodeller, psykologiska teorier, på mänskligt beteende,

webutveckling av peppmedia.se   RensaVinden