Psykologigymnasiet - Stockholm

Våra fyra program:


1. Nationellt Samhällsvetenskapsprogram - beteende, 3 år

På Psykologigymnasiet läser eleven den nationella varianten av Samhällsvetenskapsprogrammet med beteendeinriktning.  Programmet innefattar som sig bör de åtta gymnasiegemensamma ämnena, 1150 poäng. Därutöver tillkommer karaktärs- och inriktningsämnena på 750 poäng. Till sist kommer programfördjupningsämnen och individuellt val på totalt  600 poäng.  I dessa ingår kursen Gymnasiearbete på 100 poäng. En intresseprofilering för skolan är drama eftersom vi arbetar med inlevelsepedagogik och vi vill därför ge våra elever möjligheten att läsa Scenisk gestaltning som individuellt val. Läs mer under Poängplaner.

2. Särskild variant Samhällsvetenskapsprogram - beteende och teater, 3 år

På Psykologigymnasiet läser eleven en Särskild variant av Samhällsvetenskapsprogrammet med beteende- och teaterinriktning. Det som skiljer detta program från den nationella varianten är att eleven här läser Scenisk gestaltning under samtliga 3 år på skolan istället för tre andra kurser. Läs mer under Poängplaner.

3. Nationellt Samhällsvetenskapsprogram - samhällsvetenskap, 3 år

På Psykologigymnasiet läser eleven den nationella varianten av Samhällsvetenskapsprogrammet med samhällsinriktning.  Programmet innefattar som sig bör de åtta gymnasiegemensamma ämnena, 1150 poäng. Därutöver tillkommer karaktärs- och inriktningsämnena på 750 poäng. Till sist kommer programfördjupningsämnen och individuellt val på totalt  600 poäng.  I dessa ingår kursen Gymnasiearbete på 100 poäng. En intresseprofilering för skolan är drama eftersom vi arbetar med inlevelsepedagogik och vi vill därför ge våra elever möjligheten att läsa Scenisk gestaltning som individuellt val. Läs mer under Poängplaner.

4. Nationellt Ekonomiprogram - juridik, 3 år 

På Psykologigymnasiet läser eleven den nationella varianten av Ekonomiprogrammet med juridikinriktning.  Programmet innefattar de gymnasiegemensamma ämnena, 1250 poäng. Därutöver tillkommer karaktärs- och inriktningsämnena på 650 poäng. Till sist kommer programfördjupningsämnen och individuellt val på totalt  600 poäng.  I dessa ingår även kursen Gymnasiearbete på 100 poäng. En intresseprofilering för skolan är drama eftersom vi arbetar med inlevelsepedagogik och vi vill därför ge våra elever möjligheten att läsa Scenisk gestaltning som individuellt val. Läs mer under Poängplaner.

I Psykologigymnasiets program ligger de flesta gymnasiegemensamma med tre kurser i respektive ämne för att på detta sätt möta kravet på ämnessamverkan, på detta sätt möjliggörs förutsättningarna för att ämnena ska kunna integreras från årskurs 1-3.
 
Garanterad undervisningstid för eleven 2180 timmar/3 år:
1 år = 2180/3 = 727 timmar
17 veckor x 2 terminer = 34 veckor
727h/34v = 21,5 timme/5 dagar = 4,5 timme per dagSkolan skall ansvara för att eleverna vid fullföljd utbildning
 • har utvecklat ett intresse för samhällsvetenskapliga frågeställningar och kan söka, tolka och analysera information samt formulera och lösa problem   med hjälp av samhällsvetenskapliga metoder, 
 • kan tillämpa ett humanistiskt och samhällsvetenskapligt arbetssätt vad avser problemlösningsmetodik, modelltänkande, textkritik och teorikonstruktion, 
 • kan utnyttja begrepp och teoretiska modeller i sitt tänkande och inser betydelsen av successiv revidering och utveckling av modeller och begrepp, 
 • kan anlägga ett historiskt perspektiv på företeelser och skeenden i samhället, 
 • har kännedom om det mångkulturella samhället och den ökande internationaliseringen i världen och följderna av dessa processer för   samhällsutvecklingen i olika länder och kontinenter, 
 • kan använda informationsteknik på ett sätt som stärker förståelse, begreppsutveckling och kommunikation samt har kunskaper om 
 • informationsteknikens möjligheter och problem, 
 • kan kommunicera sina kunskaper och erfarenheter i tal och skrift samt har tillägnat sig insikter om språket som en väg till lärande och begreppsutveckling, 
 • kan använda engelska på ett funktionellt sätt i tal och skrift inom psykologi och det samhällsvetenskapliga området och i andra sammanhang, 
 • har fördjupade kunskaper om miljö- och resursfrågor och om samspelet mellan miljö, teknik, politik, ekonomi och etik i detta sammanhang, 
 • har kunskaper om faktorer som påverkar den psykiska hälsan och har kännedom om hur olika psykologiska fenomen uppkommer för att kunna verka för en god psykosocial miljö,
 • har förmågan att applicera olika förklaringsmodeller, psykologiska teorier, på mänskligt beteende,

webutveckling av peppmedia.se   RensaVinden